Questions posted in ask LUCA

Most recent questions

Placeholder 32x32

എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുവപ്പ് കാണുമ്പോൾ കാളകൾക്കും മറ്റും വിരണ്ടോടുന്നത്?
ചുവപ്പുനിറം കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണോ കാള വിരളുന്നത് ?

Pages