തണുത്തവെള്ളം

നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചാൽ കൈകാലുകളിലെ ചർമം നന്നായി ചുളിയും. എന്തുകൊണ്ട്?

നല്ല തണുത്തവെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചാൽ കൈവെള്ളയിലെയും കാലിന്റെ അടിയലെയും ചർമം നന്നായി ചുളിയും. എന്തുകൊണ്ട്?

ഉത്തരം കാണുക