ചോദ്യങ്ങൾ

പുനർജന്മം സത്യമാണോ ? അത് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?

ശാന്താദേവി എന്ന സ്ത്രീ ഡൽഹിയിൽ പുനർജനിച്ചതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിയോണോ ? -ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അഭിരാം

ഉത്തരം കാണുക

ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ അരിപൊടി കുഴക്കുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്?

പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ റെഡി ആവുന്ന അരിപൊടി എങ്ങനെ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്?

ഉത്തരം കാണുക

ആത്മാവിന്റെ ഭാരം 21 ഗ്രാം ആണോ ?

ഈയടുത്ത് ഒരു സിനിമയിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കണ്ടു. - അഭിൻ ശ്യാം ചോദിക്കുന്നു...

ഉത്തരം കാണുക