92

ബഹിരാകാശ ടെലിസ്കോപ്പുകൾ ടൈംമെഷീൻ ആണോ ?

ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 290 ദശലക്ഷം പ്രകാശവർഷം അകലെയുള്ള സ്റ്റീഫന്റെ ക്വിന്ററ്റിന്റെ ഗാലക്സികളിലൊന്നിലാണ് നമ്മൾ എന്ന് കരുതുക, ശക്തമായ ഒരു ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിക്കുക, ദിനോസറുകളുടെ പൂർവ്വികരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ?

ഉത്തരം കാണുക