സാങ്കേതികവിദ്യ

കറണ്ടില്ലാത്തപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമോ

നാട്ടിൽ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്, കറണ്ടില്ലാത്തപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ പോലുള്ള റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ plug point -ൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഉപകരണത്തിൽ ഉള്ള ചാർജ് ചോർന്നു പോകുമെന്ന്. ഇത്തരത്തിൽ ഡിസ്ചാർജ്; സംഭവിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ? - വിജയ് കെ.

ഉത്തരം കാണുക