കറണ്ടില്ലാത്തപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമോ

നാട്ടിൽ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്, കറണ്ടില്ലാത്തപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ പോലുള്ള റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ plug point -ൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഉപകരണത്തിൽ ഉള്ള ചാർജ് ചോർന്നു പോകുമെന്ന്. ഇത്തരത്തിൽ ഡിസ്ചാർജ്; സംഭവിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ? - വിജയ് കെ.

mobile_dicharge

Category: സാങ്കേതികവിദ്യ

Subject: Science

31-Aug-2020

181

ഉത്തരം

ഒരു സാദ്ധ്യതയുമില്ല. ഇതിലെ ചാർജറുകളിൽ ac യിൽ നിന്ന് dc ഉണ്ടാക്കാൻ ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറുകൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവയിലൂടെ ബാറ്ററിയിലെചാർജ് ചോർന്നു പോകില്ല.

ഉത്തരം നൽകിയത് : Dr E M Mohammed, Emeritus Scientist, Dept of Physics, Maharaja’s College, Ernakulam

Share This Article
Print Friendly and PDF