പരിണാമസിദ്ധാന്തം ശാസ്ത്രലോകം പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?

പരിണാമം ഒരു സിദ്ധാന്തം മാത്രമല്ലേ, ശാസ്ത്രലോകം പൂർണ്ണമായും അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?

evolution-theory

Category: ജീവശാസ്ത്രം

Subject: Science

16-Feb-2022

275

ഉത്തരം


അധിക വായനയ്ക്ക് ലൂക്കയിലെ പരിണാമവൃക്ഷം പേജ് വായിക്കാം

Share This Article
Print Friendly and PDF