കടൽ, സമുദ്രം ഇവ രണ്ടും ഒന്നാണോ.. എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ?


ocean-and-sea

Category: സമുദ്രശാസ്ത്രം

Subject: Science

12-Mar-2021

466

ഉത്തരം

കടൽ (sea), സമുദ്രം (ocean); ഇവ രണ്ടും ഒന്നല്ല. സമുദ്രം വളരെ വലുതും കടൽ താരതമ്യേന ചെറുതുമാണ്. കരയുടെ അടുത്തുള്ള താരതമ്യേന ആഴം കുറഞ്ഞ  പ്രദേശമാണ് കടൽ. ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി പല കടലുകളും ഉണ്ടാകാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ (Indian Ocean) ഭാഗങ്ങളാണ് അറബിക്കടൽ, ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, ലക്ഷദ്വീപ് കടൽ എന്നിവ. സമുദ്രങ്ങളെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. എല്ലാം ചേർന്ന് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ 71% ഭാഗവും കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു.  

Share This Article
Print Friendly and PDF