വൈറസിന് പരിണാമം വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു മനുഷ്യപരിണാമം വളരെ സമയം എടുക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ?

കൂടുതൽ ചെറിയ ജീവി ആയതുകൊണ്ടാണോ ?

virus-sapiens

Category: ജീവശാസ്ത്രം

Subject: Science

16-Feb-2022

424

ഉത്തരം


അധികവായനയ്ക്ക് ലൂക്കയിലെ പരിണാമവൃക്ഷം പേജ് വായിക്കാം

Share This Article
Print Friendly and PDF