ജീവപരിണാമത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണതയുള്ള ജീവി മനുഷ്യനാണോ ?

ജീവപരിണാമം എന്നത്‌ പൂര്‍ണ്ണതയിലേക്കുള്ള പടികള്‍ ആണോ... മനുഷ്യന്‍ ആണോ ജീവപരിണാമത്തില്‍ ഏറ്റവും സങ്കീര്‍ണമായ ജീവി

complex-human

Category: ജീവശാസ്ത്രം

Subject: Science

16-Feb-2022

378

ഉത്തരംഅധികവായനയ്ക്ക് ലൂക്കയുടെ പരിണാമ വ്യക്ഷം പേജ് വായിക്കുമല്ലോ

Share This Article
Print Friendly and PDF