ചേമ്പ്, ചേന തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകൾ ജാലിക സിരാവിന്യാസമാണ് കാണുന്നത് എങ്കിലും അവയുടെ വേര് നാരുവേര് ഗണത്തിലാണോ പെടുന്നത് ? എന്തുകൊണ്ട് ?


elephant-foot-yam-and-taro

Category: ജീവശാസ്ത്രം

Subject: Science

05-Sep-2020

804

ഉത്തരം

ചേന, ചേമ്പ് എന്നിവയുടെ കാണ്ഡം മണ്ണിനടിയിൽ ആഹാരം ശേഖരിച്ചുവെക്കാനായി രൂപപ്പെട്ടവയാണ്. അവയുടെ ഇലയും അനുബന്ധഭാഗങ്ങളുമാണ് നാം മണ്ണിനു മുകളിൽ കാണുന്നത്. കാണ്ഡം മണ്ണിനടിയിൽ രൂപമാറ്റം വരുന്നതിനാൽ നിലനിൽപ്പിനായി വിശാലമായ ഇലകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ജാലിക വിന്യാസം വന്നതെന്ന് അനുമാനിക്കാം. ഇത് ഒരു വ്യത്യാസമായി കണക്കാക്കുക

Share This Article
Print Friendly and PDF