പരിണാമത്തിന്റെ ഇടനിലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ എവിടെ ?

ജീവശാസ്‌ത്രപരമായ പരിണാമം ശരിയാണെങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ ജീവിവര്‍ഗ്ഗങ്ങളെ അവയുടെ വികസനത്തിന്റെ ഇടനില ഘട്ടങ്ങളില്‍ കാണാത്തത്‌ ?

evolution-interlink

Category: ജീവശാസ്ത്രം

Subject: Science

16-Feb-2022

343

ഉത്തരം


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ലൂക്കയുടെ പരിണാമവൃക്ഷം പേജ് സന്ദർശിക്കുക

Share This Article
Print Friendly and PDF