എറ്റവും ദുർഗന്ധം ഉള്ള പൂവ് ഏതാണ്?


flower-smell

Category: ജീവശാസ്ത്രം

Subject: Science

12-Oct-2020

248

ഉത്തരം

മനുഷ്യർക്ക് വളരെ ദുർഗന്ധം ഉള്ളതായി തോന്നുന്ന പല പുക്കളുകളുമുണ്ട്. അഴുകിയ മാംസത്തിന്റെ ഗന്ധമുള്ള റാഫ്ളേസിയ (rafflesia) പൂക്കൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധം. പക്ഷേ, ഇതിന്റെ ഗന്ധത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് ഓടിയെത്തുന്ന ഈച്ചകൾ ഇതിന്റെപരാഗണത്തെ സഹായിക്കുന്നു. ബോർണിയോവിലെയും സുമാത്രയിലെയും നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലാണ് ഇവ കാണപ്പെടുക.


Share This Article
Print Friendly and PDF