ചോദ്യങ്ങൾ

ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അകലുന്നുണ്ടോ ?

അങ്ങെനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണോ

ഉത്തരം കാണുക

വാതക ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഗുരുത്വാകർണ ബലം ഉണ്ടോ ?

വാതകഗ്രഹങ്ങളുടെ അകക്കാമ്പിലേക്ക് നമുക്ക് തടസമില്ലാതെ പോക്കാൻ കഴിയുമോ ?

ഉത്തരം കാണുക

boriska kipriyanovich എന്ന ബാലൻ ചൊവ്വയിൽ ജനിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്നു .ഇതിലെ വാസ്തവം എന്ത്?

ഇനി അഥവാ അവൻ അവിടെ ജനിച്ചതല്ല എങ്കിൽ എങ്ങിനെ ഇത്രേ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അവൻ ചൊവ്വയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടി , Egyptian civilization-നെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളും എങ്ങനെ ഇത്രേ ചെറുപ്രായത്തിൽ സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ?

ഉത്തരം കാണുക

സന്ധ്യാസമയത്ത് സൂര്യനെപോലെ ചന്ദ്രനും ഗ്രഹങ്ങൾക്കും നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ചുവപ്പ് നിറം ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ?

സൂര്യനെ സന്ധ്യാസമയത്തും പ്രഭാതത്തിലും ചക്രവാളത്തിനടുത്തായിരിക്കുമ്പോൾ ചുവപ്പുനിറത്തിലായാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ ചന്ദ്രനും ഗ്രഹങ്ങൾക്കും നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ഈ മാറ്റം അനുഭവപ്പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

ഉത്തരം കാണുക