സാധാരണ ആൾക്കാരെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എടുക്കുമോ ?


-- Aadhish


Answer

അസ്ടോനോട്ടോ, കോസ്മോനോട്ട്  അല്ലെങ്കി ഗഗാനോട്ട് ആവാ  മാനസികവും ശാരീരികവുമായി നല്ല ആരോഗ്യം വേണം. ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടു വഷത്തെ ട്രെയിനിങ് അനിവാര്യമാണ്.ചോദ്യം ആർക്കും ചോദിക്കാം.

ചോദ്യം ചോദിക്കൂ ചോദ്യങ്ങൾ കാണുക