എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുവപ്പ് കാണുമ്പോൾ കാളകൾക്കും മറ്റും വിരണ്ടോടുന്നത്?

ചുവപ്പുനിറം കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണോ കാള വിരളുന്നത് ?


-- siraj


Answer

ചുവപ്പു നിറത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് കാളകൾക്കില്ല. അവയ്ക്ക് ഭാഗികമായ വർണാന്ധതതയുണ്ട്.  മറ്റൊരു നിറംകാണിച്ചാലും ഇതൊക്കെത്തന്നെ സംഭവിക്കും. തുണിയുടെ അനക്കമാണ് അവയെ അസ്വസ്ഥമാക്കുക. ചോദ്യം ആർക്കും ചോദിക്കാം.

ചോദ്യം ചോദിക്കൂ ചോദ്യങ്ങൾ കാണുക