കോഴിയോ മുട്ടയോ ആദ്യം ഉണ്ടായത്?

ഏതായിരിക്കും ?

chickenegg

Category: ജീവശാസ്ത്രം

Subject: Science

04-Sep-2020

517

ഉത്തരംമുട്ട. കോഴിയാണോ മുട്ടയാണോ ആദ്യമുണ്ടായതെന്നു ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം മുട്ട.  ജീവികളുടെ പരിണാമത്തിൽ മുട്ടയിടുന്ന ജീവികൾ ആദ്യമായി ഉണ്ടായി വളരെക്കഴിഞ്ഞാണ് കോഴികൾ ഉണ്ടായത്. കോഴിയാണോ കോഴിമുട്ടയാണോ ആദ്യമുണ്ടായതെന്നു ചോദിച്ചാലും മുട്ടയെന്നുതന്നെയാണ് ഉത്തരം. ആദ്യത്തെ കോഴിമുട്ട ഇട്ടത് ഒരു കോഴി ആയിരുന്നില്ല. 


Share This Article
Print Friendly and PDF