ചില രാത്രികളിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കഴിയില്ല. എന്താണിതിന് കാരണം?


-- അനന്തഭദ്ര.എം


Answer


കേരളത്തിൽ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ആകാശത്ത് മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാനുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം. നഗരങ്ങളിൽ പ്രകാശമലിനീകരണവും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. പൗർണമിയിലും അതിനോടടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നക്ഷത്ര പ്രകാശം വ്യക്തമായി കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.ചോദ്യം ആർക്കും ചോദിക്കാം.

ചോദ്യം ചോദിക്കൂ ചോദ്യങ്ങൾ കാണുക