ശാസ്ത്രബോധം

ബിഗ് ബാങ്ങിന്റെ ശബ്ദം ഓംകാരം ആയിരുന്നോ.. ?

പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് പ്രണവമന്ത്രത്തോടെയായിരുന്നോ ? - 2023 ആഗസ്റ്റ് ലക്കം - ശാസ്ത്രകേരളത്തിലെ അതു ശരി തന്നെയോ എന്ന പംക്തിയിൽ വന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രൊഫ.കെ.പാപ്പൂട്ടി നൽകിയ മറുപടി

ഉത്തരം കാണുക

ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ എന്നും ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട്‌ നടന്നിരുന്നോ?

ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്‌ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ കാണേണ്ടത്‌?

ഉത്തരം കാണുക