ജീവനില്ലാത്ത തന്മാത്രകളിൽ നിന്നും ജീവനുണ്ടായതെങ്ങനെ ?

ആദിമ ഭൂമിയില്‍ ജീവനില്ലാത്ത വസ്‌തുക്കളില്‍ നിന്ന്‌ ജീവന്‍ രൂപപ്പെട്ടതെങ്ങനെ.. എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ ഇന്ന്‌ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാത്തത് ?

abiogenesis

Category: ജീവശാസ്ത്രം

Subject: Science

16-Feb-2022

380

ഉത്തരം


അധികവായനയ്ക്ക് ലൂക്കയിലെ ലേഖനം വായിക്കാം

Share This Article
Print Friendly and PDF