കണ്ണുപോലെ സങ്കീർണ്ണമായ അവയവങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി രൂപപ്പെടുമോ ?

കണ്ണുപോലെ, ചെവി പോലെ വളരെ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ ഭൗതികശാസ്‌ത്ര -രസതന്ത്ര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന അവയവങ്ങള്‍ സ്വാഭാവികമായി എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു

complex-eye

Category: ജീവശാസ്ത്രം

Subject: Science

16-Feb-2022

415

ഉത്തരം


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ലൂക്കയുടെ പരിണാമ വൃക്ഷം പേജ് സന്ദർശിക്കാം

Share This Article
Print Friendly and PDF