സൂര്യനോട് അടുത്തായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ബുധനേക്കാൾ ചൂടുകൂടിയ ഗ്രഹം ശുക്രനായത്?


ഉത്തരം

ഇതിനുള്ള കാരണം ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം (greenhouse effect) ആണ്.  സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹമായ ബുധനിൽ പറയത്തക്ക അന്തരീക്ഷവായുവില്ല.  എന്നാൽ ശുക്രനു ചുറ്റും നല്ല കട്ടിയുള്ള അന്തരീക്ഷമുണ്ട്.  അന്തരീക്ഷമർദ്ദം ഭൂമിയിലേതിന്റെ 90 ഇരട്ടിയിലധികമാണ്. അവിടെ പ്രധാനമായുള്ളത് കാർബൺ ഡയോകസൈഡ് (96.5%) ആണ്. ഇതു കൂടാതെ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് മേഘങ്ങളും വലിയ അളവിൽ ലുണ്ട്. അത് ചൂട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതു തടഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു പുതപ്പു പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിനാൽ താപനില വളരെ ഉയരുന്നു.  അവിടെ താപനില   ഏതാണ്ട് 440 - 480 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന പരിധിയിലാണ്. എന്നാൽ ബുധനിൽ  ഇത് -180oC മുതൽ +430oC വരെയുള്ള പരിധിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അവിടെ രാത്രിയും പകലും തമ്മിൽ താപനിലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരാൻ കാരണവും അന്തരീക്ഷ വായുവിന്റെ അഭാവമാണ്.

Share This Article
Print Friendly and PDF