ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമുള്ള പാമ്പ് ഏത് ?

--

most-venomous-snake

Category: ജീവശാസ്ത്രം

Subject: Science

02-Apr-2021

824

ഉത്തരം


ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വീര്യമുള്ള വിഷമുള്ള പാമ്പ് നമ്മുടെ കടലിൽ കാണപ്പെടുന്ന വലകടിയൻ പാമ്പാണ് (beaked sea snake). കടൽപാമ്പിൻ്റെ കടിയേറ്റുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണക്കാരനും ഈ പാമ്പ് തന്നെ. അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ഇവ ഉണ്ട്. ഇവയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം Enhydrina schistosa. 


കരയിൽ കാണുന്ന പാമ്പുകളിൽ വിഷം കൂടിയത് ആസ്ത്രേലിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വെസ്റ്റേൺ തയ്പാൻ (Western Taipan, Inland taipan) ആണ്. ശാസ്ത്രീയ നാമം: Oxyuranus microlepidotus.

Share This Article
Print Friendly and PDF