മനുഷ്യനും നിയാണ്ടർതാലും കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുമോ ?

മനുഷ്യനിൽ നിയാണ്ടർതാലിന്റെയോ മറ്റു മനുഷ്യസ്പീഷിസുകളുടെയോ ജീനുകൾ ഉണ്ടാകുമോ ?

neanderthal

Category: ജീവശാസ്ത്രം

Subject: Science

16-Feb-2022

357

ഉത്തരം


അധിക വായനയ്ക്ക് ലൂക്ക പരിണാമ വൃക്ഷം പേജ് സന്ദർശിക്കാം

Share This Article
Print Friendly and PDF