കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഉപകരണമായ STETHOSCOPE ന് ആ പേര് വന്നതെങ്ങനെ?

സാധാരണ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്ക് scope എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഉദാഹരണം. microscope, telescope, oscilloscope...എന്നിങ്ങനെ. കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവയ്ക്ക് phone എന്നവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളും. ഉദാഹരണം. microphone, telephone, megaphone..... എന്നിങ്ങനെ. എന്നാൽ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഉപകരണമായ STETHOSCOPE ന് ആ പേര് വന്നതെങ്ങനെ? - നജീം കെ. സുൽത്താൻ

stethoscope

Category: ജീവശാസ്ത്രം

Subject: Science

31-Aug-2020

348

ഉത്തരം

ആദ്യമായി ഇതു പോലൊരു ഉപകരണം ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്രഞ്ച് ഡോക്ടർ (René Laennec) നല്കിയ പേര് പിന്നീട് ലോകമെമ്പാടും പ്രചാരത്തിൽ വരികയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഉണ്ടായ ഇലക്ടിക്കൽ/ഇലക്ട്രോണിക് സ്‌റ്റെതെസ്കോപ്പുകൾക്ക് സ്റ്റെതോഫോൺ (stethophone) എന്ന പേരും ചിലർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്കോപ്പിയോൺ എന്ന ഗ്രീക്കു വാക്കിന് കാണുക, നിരീക്ഷിക്കുക, പരിശോധിക്കുക എന്നെല്ലാം അർത്ഥമുണ്ട്.

Share This Article
Print Friendly and PDF