മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്ര എല്ലുകളുണ്ട് ?


-- വൈഷ്ണവി അനീഷ്


Answer

പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മനുഷ്യന് 206 എല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ആണിനും പെണ്ണിനും തുല്യമാണ്. എന്നാൽ ശിശുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും, ഏതാണ്ട് 300 എല്ലുകൾ ഉണ്ടാകും. പിന്നീട് വളർച്ചയോടൊപ്പം അവയിൽ ചിലത് സംയോജിക്കും, ഒടുവിൽ 206 എണ്ണം അവശേഷിക്കും.  
ചോദ്യം ആർക്കും ചോദിക്കാം.

ചോദ്യം ചോദിക്കൂ ചോദ്യങ്ങൾ കാണുക