നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ ഗ്രഹങ്ങളും ഒരിക്കൽ ഇല്ലാതാവുമോ? ആവുമെങ്കിൽ ഭൂമിയ്ക്ക് എന്താവും സംഭവിക്കുക?


ഉത്തരം

എന്നെങ്കിലും ഭൂമി ഇല്ലാതാവാനുള്ള സാദ്ധ്യത കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാലത്ത് സൂര്യനിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിലും അതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ഭൂമി ഇല്ലാതാവില്ല.

Share This Article
Print Friendly and PDF