പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിന് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും നിന്നുമുള്ള തെളിവുകൾ പറയാമോ ?

നമ്മുടെ കണ്മുന്നിൽ കാണാവുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ...

evidence-evolution

Category: ജീവശാസ്ത്രം

Subject: Science

16-Feb-2022

443

ഉത്തരം


അധിക വിവരങ്ങൾക്ക് ലൂക്കയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പരിണാമവൃക്ഷം പേജ് വായിക്കാം.

Share This Article
Print Friendly and PDF