ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അര മണിക്കൂറിനകം കുളിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ദോഷമാണോ ?


ഉത്തരം

അത്തരമൊരു വിശ്വാസത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രപഠനങ്ങളൊന്നുമില്ല.

Share This Article
Print Friendly and PDF