ചന്ദ്രനിൽ മഴ പെയ്യുമോ?

--

ഉത്തരം

ഇല്ല, ചന്ദ്രനിൽ മഴ പെയ്യില്ല. അവിടെ അതിനു പറ്റിയ അന്തരീക്ഷമില്ല. ഭൂമിയിലെ അന്തരീക്ഷ വായുവിന്റെ കോടി കോടിയിലൊരംശം വായുപോലും അവിടെയില്ല. അന്തരീക്ഷ വായുവിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ട ശക്തമായ ഗുരുത്വബലം ചെലുത്താൻ ചന്ദ്രനു കഴിയില്ല എന്നതാണ് ഇതിനു കാരണം. ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ - ചില ഗർത്തങ്ങളിൽ, വെളിച്ചം എത്താത്ത ഇടങ്ങളിൽ - ഐസ് രൂപത്തിലുള്ള ജലത്തിനു സാദ്ധ്യതയുണ്ടെന്നു കരുതുന്നു. എന്നാൽ ചന്ദ്രനിൽ മഴ പെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല.


ഉത്തരം നൽകിയത് : ഡോ.എൻ.ഷാജി, ലൂക്ക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡംഗം

Share This Article
Print Friendly and PDF