ഇപ്പോഴത്തെ കുരങ്ങന്മാരെന്താ മനുഷ്യരാവാത്തേ ?

മനുഷ്യന്‍ കുരങ്ങില്‍ നിന്ന്‌ ഉത്ഭവിച്ചതാണെങ്കില്‍ ഇപ്പോഴത്തെ കുരങ്ങനെന്താ മനുഷ്യനാവാത്തെ ?

newmonkey

Category: ജീവശാസ്ത്രം

Subject: Science

16-Feb-2022

434

ഉത്തരംകൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ലൂക്ക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പരിണാമവൃക്ഷം പേജ് വായിക്കാം

Share This Article
Print Friendly and PDF