പി.വി.സി. പൈപ്പിൽ കൈയിലെ രോമങ്ങളും നിലത്ത് വെച്ചപ്പോ മൺതരികളും ഒട്ടുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്?


static-electricity

Category: ഫിസിക്സ്

Subject: Science

11-Feb-2021

255

ഉത്തരം

ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ പി.വി.സി. പൈപ്പുകളിൽ വൈദ്യുത ചാർജ് (static electricity) ഉണ്ടാകാം. ഉദാഹരണമായി ഒരു റബ്ബർ ഷീറ്റുകൊണ്ട് പി.വി.സി. പൈപ്പിനെ ഉരസിയാൽ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണുകൾ അങ്ങോട്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും. അത് രോമത്തെയും മണതരികളെയും ആകർഷിക്കുക സ്വാഭാവികം. 


Share This Article
Print Friendly and PDF