ഫിസിക്സ്

വിമാനത്തിന് ഇടിമിന്നലേൽക്കുമോ?

വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കുമോ? എങ്ങനെയാണ് യാത്രക്കാരും വിമാനവും സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നത്? വിമാനയാത്രയിൽ ഏതുഘട്ടത്തിലായിരിക്കും ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്? 

ഉത്തരം കാണുക

ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ?

നവീൻ കിഷോറിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നു

ഉത്തരം കാണുക

താറാവുകൾ വെള്ളത്തിലൂടെ വരിവരിയായാണ് നീന്തുന്നത്. എന്താണിതിന് കാരണം ?

അനു ബി കരിങ്ങന്നൂർ (റിസർച്ച് ഫെലോ, നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ) ഉത്തരമെഴുതുന്നു

ഉത്തരം കാണുക