കടലിലാണോ കരയിലാണോ കൂടുതൽ മഴ പെയ്യാറ് ?


do-oceans-get-more-rain-than-land

Category: ഭൂശാസ്ത്രം

Subject: Science

29-Sep-2020

306

ഉത്തരം


കടലിലാണ് മഴകൂടുതൽ പെയ്യുന്നത്. കടലിൽ പ്രതിവർഷം 1270 മില്ലീമീറ്ററും കരയിൽ 800 മില്ലീമീറ്ററുമാണ് ശരാശരി മഴ. അപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ശരാശരി വാർഷികമഴ 1035 മില്ലീമീറ്റർ ആയിരിക്കും.

Share This Article
Print Friendly and PDF