ചോദ്യങ്ങൾ

കൂര്‍ക്കം വലി എന്തുകൊണ്ട്?

ചില മനുഷ്യര്‍ ഉറങ്ങുമ്പോള്‍ ഉച്ചത്തില്‍ കൂര്‍ക്കം വലിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് കൂർക്കം വലി ശബ്ദം ഉണ്ടാവുന്നത് - അനീഷ് കുമാർ കെ

ഉത്തരം കാണുക

ചീവീടിന് എത്ര കണ്ണുണ്ട്?

ചീവീടുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹം

ഉത്തരം കാണുക