രസതന്ത്രം

എന്തു കൊണ്ടാണ് പഞ്ചസാര ചൂടാക്കുമ്പോൾ രുചി മാറുന്നത് ?

പഞ്ചസാര brown നിറമാകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ രുചി(ചവർപ്പ് രുചി)ആകുന്നത്?

ഉത്തരം കാണുക

ശുദ്ധജലത്തിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ?

ശുദ്ധജലത്തിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ?

ഉത്തരം കാണുക

ഓസോൺപാളിയിലെ വിള്ളൽ അന്റാർട്ടിക്കക്ക് മുകളിൽ വന്നതെങ്ങനെ ?

ഓസോൺ പാളിയിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാവാൻ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഹാലോൺസ് ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ.  വിള്ളൽ ഉള്ളത് അന്റാർട്ടിക്കയ്ക്ക് മുകളിലും. ഈ വാതകങ്ങൾ കൂടുതലായി ഇവിടെ വരാൻ കാരണമെന്ത് ?

ഉത്തരം കാണുക