രസതന്ത്രം

കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ചേർന്ന ജൈവവസ്തുക്കൾ മിക്കതും അതിവേഗം ജീർണിക്കുന്നവയാണ്. എന്നാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ദീർഘകാലം അതേപടി മണ്ണിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്

കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ചേർന്ന ജൈവവസ്തു ക്കൾ മിക്കതും അതിവേഗം ജീർണിക്കുന്നവയാണ്. എന്നാൽ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും അടങ്ങിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ദീർഘകാലം അതേപടി മണ്ണിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്

ഉത്തരം കാണുക