ജീവശാസ്ത്രം

ജീവപരിണാമത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണതയുള്ള ജീവി മനുഷ്യനാണോ ?

ജീവപരിണാമം എന്നത്‌ പൂര്‍ണ്ണതയിലേക്കുള്ള പടികള്‍ ആണോ... മനുഷ്യന്‍ ആണോ ജീവപരിണാമത്തില്‍ ഏറ്റവും സങ്കീര്‍ണമായ ജീവി

ഉത്തരം കാണുക