ജീവശാസ്ത്രം

ജീവനില്ലാത്ത തന്മാത്രകളിൽ നിന്നും ജീവനുണ്ടായതെങ്ങനെ ?

ആദിമ ഭൂമിയില്‍ ജീവനില്ലാത്ത വസ്‌തുക്കളില്‍ നിന്ന്‌ ജീവന്‍ രൂപപ്പെട്ടതെങ്ങനെ.. എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ ഇന്ന്‌ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാത്തത് ?

ഉത്തരം കാണുക

നീർക്കാക്കകൾ കൂടുതൽ മനുഷ്യ സാമിപ്യം ഉള്ള നഗരങ്ങളിൽ കൂടുകെട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ? ഇവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ താത്പര്യം

നീർപക്ഷികൾ കൂട്കെട്ടുന്നതും ചേക്കിരിക്കുന്നതും നല്ല തിരക്കുള്ള പട്ടങ്ങളുടെ റോഡരികിലുള്ള മരങ്ങളിലാണ്. എന്നാൽ ധാരാളം മരങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലല്ല. എന്തുകൊണ്ട്

ഉത്തരം കാണുക

പരിണാമസിദ്ധാന്തം ശാസ്ത്രലോകം പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?

പരിണാമം ഒരു സിദ്ധാന്തം മാത്രമല്ലേ, ശാസ്ത്രലോകം പൂർണ്ണമായും അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?

ഉത്തരം കാണുക