ജീവശാസ്ത്രം

തിമിംഗലങ്ങളുടെ പരിണാമത്തെപ്പറ്റി പറയാമോ ?

തിമിംഗലങ്ങളുടെ പൂർവ്വികരെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം കാണുക

മനുഷ്യനും നിയാണ്ടർതാലും കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുമോ ?

മനുഷ്യനിൽ നിയാണ്ടർതാലിന്റെയോ മറ്റു മനുഷ്യസ്പീഷിസുകളുടെയോ ജീനുകൾ ഉണ്ടാകുമോ ?

ഉത്തരം കാണുക

മനുഷ്യരെ വംശങ്ങള്‍ (races) ആക്കി തിരിക്കുന്നതില്‍ എന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ?

മനുഷ്യരെ കൗക്കസോയിഡ്, മോംഗളോയിഡ്, നീഗ്രോയിഡ് എന്നൊക്കെ വംശങ്ങളായി തിരിക്കാം എന്നാണ് സ്ക്കൂളില്‍ സോഷ്യല്‍ സയന്‍സിന്റെ ഭാഗമായി പഠിച്ചത്. പക്ഷേ, പിന്നീട് വായിച്ചപ്പോള്‍ ഇത്തരം തരം തിരിവുകള്‍ ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വംശീയതയില്‍ മാത്രം ഊന്നിയവ ആണെന്നാണ് മനസിലാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. ഇവയില്‍ ഏതാണ് ശരി? അതോ ഇവ രണ്ടിലും ശരിയുണ്ടോ?

ഉത്തരം കാണുക

കണ്ണുപോലെ സങ്കീർണ്ണമായ അവയവങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി രൂപപ്പെടുമോ ?

കണ്ണുപോലെ, ചെവി പോലെ വളരെ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ ഭൗതികശാസ്‌ത്ര -രസതന്ത്ര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന അവയവങ്ങള്‍ സ്വാഭാവികമായി എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു

ഉത്തരം കാണുക

തേനീച്ചക്കൂട്ടിൽ ഒരു റാണി മാത്രമാണോ ഉള്ളത്? എന്തുകൊണ്ട്?

റാണിയൊഴികെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ജോലികൾ എന്തൊക്കെ?

ഉത്തരം കാണുക

ഇപ്പോഴത്തെ കുരങ്ങന്മാരെന്താ മനുഷ്യരാവാത്തേ ?

മനുഷ്യന്‍ കുരങ്ങില്‍ നിന്ന്‌ ഉത്ഭവിച്ചതാണെങ്കില്‍ ഇപ്പോഴത്തെ കുരങ്ങനെന്താ മനുഷ്യനാവാത്തെ ?

ഉത്തരം കാണുക