ചോർച്ചയില്ലാത്ത ഒരു ബോട്ടിലിൽ ഐസോ, ഐസ് വെള്ളമോ നിറച്ചാൽ ബോട്ടലിൻ്റെ പുറത്ത് വെള്ളം കാണുന്നതെന്തുകൊണ്ട് .?


condensation

Category: ഫിസിക്സ്

Subject: Science

24-Sep-2020

414

ഉത്തരം

കുപ്പിയുടെ  തൊട്ടടുത്തുള്ള  അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള നീരാവി കുപ്പിയിലെ വെള്ളത്തിന്റെ തണുപ്പുകൊണ്ട് ഘനീഭവിക്കുന്നതാണു തണുത്ത വെള്ളം നിറച്ച കുപ്പിയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള വെള്ളത്തുള്ളികളായി കാണപ്പെടുന്നത്. നീരാവി വെള്ളമാകുന്ന ഈ പ്രവർത്തിയെ സാന്ദ്രീകരണം (condensation) എന്ന് പറയുന്നു.


സാന്ദ്രീകരണം നടക്കുന്ന താപനിലയെ ഡ്യൂ പോയന്റ് എന്ന് പറയുന്നു. തണുപ്പുള്ള രാത്രി കാലങ്ങളിൽ  അന്തരീക്ഷം തനിയെ തണുത്ത് ഡ്യൂപോയന്റ് താപനില ആകുമ്പോഴാണു പുലർകാലത്ത് പുൽനാമ്പുകളിൽ കാണുന്ന വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.Share This Article
Print Friendly and PDF