നക്ഷത്രക്കൂട്ടമായ ആകാശഗംഗ കണ്ടുപിടിച്ച വർഷം? ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആകാശഗംഗ എന്ന പേര് നൽകിയത്?


ഉത്തരം

ആകാശഗംഗയെ (Milky Way Galaxy) ചരിത്രാതീത കാലം മുതലേ അറിയാം. കൃത്രിമ വെളിച്ചത്തിന്റെ ശല്യമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ആകാശത്തു നോക്കിയാൽ പാൽ തൂവിയതു പോലെയോ ഒരു ആകാശനദി പോലെയോ ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ആകാശ ഗംഗ.  ആ പേരിനു കാരണവും അതു തന്നെ. എന്നാൽ ഇത് ഗാലക്സികളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണെന്നു കണ്ടെത്തിയത് 1924 ലാണ് . എഡ്വിൻ ഹബ്ബ്ൾ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അന്നു ലോകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ആൻഡ്രോമീഡ പോലുള്ള നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരം അളക്കുകയും അവ ഓരോന്നും നമ്മുടെ ആകാശഗംഗയിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഗാലക്സികളാണെന്നു തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

Share This Article
Print Friendly and PDF