ചോദ്യങ്ങൾ

boriska kipriyanovich എന്ന ബാലൻ ചൊവ്വയിൽ ജനിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്നു .ഇതിലെ വാസ്തവം എന്ത്?

ഇനി അഥവാ അവൻ അവിടെ ജനിച്ചതല്ല എങ്കിൽ എങ്ങിനെ ഇത്രേ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അവൻ ചൊവ്വയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടി , Egyptian civilization-നെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളും എങ്ങനെ ഇത്രേ ചെറുപ്രായത്തിൽ സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ?

ഉത്തരം കാണുക

പപ്പടത്തിൽ വലിയ കുമിളകളുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ ?

പപ്പടം പായസത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പൊടിച്ചു ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ത്കൊണ്ട് ?

ഉത്തരം കാണുക