ചോദ്യങ്ങൾ

കറണ്ടില്ലാത്തപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമോ

നാട്ടിൽ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്, കറണ്ടില്ലാത്തപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ പോലുള്ള റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ plug point -ൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഉപകരണത്തിൽ ഉള്ള ചാർജ് ചോർന്നു പോകുമെന്ന്. ഇത്തരത്തിൽ ഡിസ്ചാർജ്; സംഭവിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ? - വിജയ് കെ.

ഉത്തരം കാണുക

ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ എന്നും ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട്‌ നടന്നിരുന്നോ?

ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്‌ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ കാണേണ്ടത്‌?

ഉത്തരം കാണുക

ദ്രവ്യമാണോ ഊർജ്ജമാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് ?

ബിഗ് ബാംഗ് തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ?

ഉത്തരം കാണുക