ചോദ്യങ്ങൾ

മേൽക്കൂരയിലെ സുഷിരത്തിലൂടെ വരുന്ന വെയിൽ വീടിനകത്ത് എപ്പോഴും വൃത്താകൃതിയിൽ ആകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ?

വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ ഏതാകൃതിയിലുള്ള സുഷിരമുണ്ടെങ്കിലും അതിലൂടെ വരുന്ന വെയിൽ എപ്പോഴും നിലത്ത് വൃത്തമോ ദീർഘവൃത്തമോ മാത്രം വരക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?

ഉത്തരം കാണുക

കറണ്ടില്ലാത്തപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമോ

നാട്ടിൽ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്, കറണ്ടില്ലാത്തപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ പോലുള്ള റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ plug point -ൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഉപകരണത്തിൽ ഉള്ള ചാർജ് ചോർന്നു പോകുമെന്ന്. ഇത്തരത്തിൽ ഡിസ്ചാർജ്; സംഭവിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ? - വിജയ് കെ.

ഉത്തരം കാണുക