സന്ധ്യാസമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കരുത് എന്നുപറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയമാണൊ


ഉത്തരം

അല്ല. ആ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിന്തുണ ഇല്ല.

Share This Article
Print Friendly and PDF