ഫിസിക്സ്

ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ പിന്നിൽ രൂപംകൊള്ളുന്ന നീണ്ട വെളുത്തവരകൾ എന്താണ് ?

ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ പിന്നിൽ രൂപംകൊള്ളുന്ന നീണ്ട വെളുത്തവരകൾ എന്താണ് ? ഇത് ജെറ്റ് വിമാനം പുറത്തുവിടുന്ന പുകയാണോ ?

ഉത്തരം കാണുക

താറാവുകൾ വെള്ളത്തിലൂടെ വരിവരിയായാണ് നീന്തുന്നത്. എന്താണിതിന് കാരണം ?

അനു ബി കരിങ്ങന്നൂർ (റിസർച്ച് ഫെലോ, നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ) ഉത്തരമെഴുതുന്നു

ഉത്തരം കാണുക