ഫിസിക്സ്

എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യനുചുറ്റും ചിലപ്പോൾ പ്രകാശവലയങ്ങൾ കാണുന്നത്?

ഈ പ്രതിഭാസത്തിനു പിന്നിലെ ശാസ്ത്രം വിശദീകരിക്കാമോ ?

ഉത്തരം കാണുക

നിറമുള്ള ചില്ലുകഷ്ണങ്ങൾ പൊടിച്ചാൽ വെളുത്ത നിറമായി മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ?

എം. ജിജിത്ത് (ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥി, ഐ.ഐ.ടി. ചെന്നൈ) ഉത്തരം നൽകുന്നു

ഉത്തരം കാണുക

ദൃശ്യപ്രകാശത്തിൽ ഏഴിലേറെ നിറങ്ങളില്ലേ ?

എന്നിട്ടും ഏഴുനിറമാണെന്നാണല്ലോ പൊതുവേ പറയാറ് ?

ഉത്തരം കാണുക