ജീവശാസ്ത്രം

പരിണാമ സിദ്ധാന്തവും ദശാവതാരവും തമ്മിലെന്തു ബന്ധം ?

പുരാണത്തിലെ ദശാവതാരകഥ പ്രാചീനകാലത്തുതന്നെ ഭാരതീയർക്ക് പരിണാമസിദ്ധാന്തം അറിയാമായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണോ ?

ഉത്തരം കാണുക

ഡോൾഫിൻ സസ്തനിയാണോ മീനാണോ ?

സസ്തനിയാണെങ്കിൽ ഡോൾഫിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുലയൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ?

ഉത്തരം കാണുക

പല്ലിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം വാൽ മുറിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ?

ഇന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വാല് മുറിഞ്ഞ ഒരു പല്ലി വന്നു. യുറീക്കേ, എനിക്കൊരു സംശയം, പല്ലിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്വയം വാല് മുറിക്കാൻ കഴിയുക? - ശിവദേവ് ചോദിക്കുന്നു...

ഉത്തരം കാണുക

ചീവീടിന് എത്ര കണ്ണുണ്ട്?

ചീവീടുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹം

ഉത്തരം കാണുക