ലൂക്കയോട് ചോദിക്കാം

നമുക്ക് ചുറ്റും നിരവധി പ്രതിഭാസങ്ങളുണ്ട്. അവ എങ്ങിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എങ്ങിനെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയലാണ് ശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനം. ഇതിനായി വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചോദ്യോത്തര പദ്ധതി ഇവിടെ ആരംഭിക്കയാണ്.

shape shape
ഇന്നത്തെ ചോദ്യം.

എന്താണ് പ്രകാശം?

ഫോട്ടോണുകളുടെ ഒരു ഒഴുക്കാണ് പ്രകാശം. കൂടുതൽ അറിയാൻ

ചോദ്യം കാണുക

shape
ചോദ്യങ്ങൾ

പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ

അടുത്തകാലത്തായി ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും.

ആദിമ ഭൂമിയില്‍ ജീവനില്ലാത്ത വസ്‌തുക്കളില്‍ നിന്ന്‌ ജീവന്‍ രൂപപ്പെട്ടതെങ്ങനെ.. എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ ഇന്ന്‌ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാത്തത് ?

ഉത്തരം വായിക്കുക

പരിണാമം ഒരു സിദ്ധാന്തം മാത്രമല്ലേ, ശാസ്ത്രലോകം പൂർണ്ണമായും അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?

ഉത്തരം വായിക്കുക

മനുഷ്യനിൽ നിയാണ്ടർതാലിന്റെയോ മറ്റു മനുഷ്യസ്പീഷിസുകളുടെയോ ജീനുകൾ ഉണ്ടാകുമോ ?

ഉത്തരം വായിക്കുക

കണ്ണുപോലെ, ചെവി പോലെ വളരെ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ ഭൗതികശാസ്‌ത്ര -രസതന്ത്ര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന അവയവങ്ങള്‍ സ്വാഭാവികമായി എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു

ഉത്തരം വായിക്കുക

നമ്മുടെ കണ്മുന്നിൽ കാണാവുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ...

ഉത്തരം വായിക്കുക

shape
ചോദ്യങ്ങൾ

തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളു ഉത്തരങ്ങളും

ഗ്ലാസ് എത്രകാലം കേടുകൂടാതെയിരിക്കും ?


ഉത്തരം വായിക്കുക

ജീവനില്ലാത്ത തന്മാത്രകളിൽ നിന്നും ജീവനുണ്ടായതെങ്ങനെ ?

ആദിമ ഭൂമിയില്‍ ജീവനില്ലാത്ത വസ്‌തുക്കളില്‍ നിന്ന്‌ ജീവന്‍ രൂപപ്പെട്ടതെങ്ങനെ.. എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ ഇന്ന്‌ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാത്തത് ?

ഉത്തരം വായിക്കുക

പരിണാമസിദ്ധാന്തം ശാസ്ത്രലോകം പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?

പരിണാമം ഒരു സിദ്ധാന്തം മാത്രമല്ലേ, ശാസ്ത്രലോകം പൂർണ്ണമായും അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?

ഉത്തരം വായിക്കുക

മനുഷ്യനും നിയാണ്ടർതാലും കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുമോ ?

മനുഷ്യനിൽ നിയാണ്ടർതാലിന്റെയോ മറ്റു മനുഷ്യസ്പീഷിസുകളുടെയോ ജീനുകൾ ഉണ്ടാകുമോ ?

ഉത്തരം വായിക്കുക

കണ്ണുപോലെ സങ്കീർണ്ണമായ അവയവങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി രൂപപ്പെടുമോ ?

കണ്ണുപോലെ, ചെവി പോലെ വളരെ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ ഭൗതികശാസ്‌ത്ര -രസതന്ത്ര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന അവയവങ്ങള്‍ സ്വാഭാവികമായി എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു

ഉത്തരം വായിക്കുക

പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിന് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും നിന്നുമുള്ള തെളിവുകൾ പറയാമോ ?

നമ്മുടെ കണ്മുന്നിൽ കാണാവുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ...

ഉത്തരം വായിക്കുക

ലൂക്ക

ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ

ലൂക്കയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ

ലൂക്ക

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ശാസ്ത്ര വെബ്സൈറ്റാണ് ലൂക്ക.

luca.co.in

ലൂക്ക ക്വിസ്

വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിവരങ്ങളെ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ക്വിസ്സാണിത്.

quiz.luca.co.in

ആസ്ക് ലൂക്ക

ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഉത്തരങ്ങൾ തേടാനുമുള്ള ഓപ്പൺ ആക്‌സസ് ശേഖരമാണ് Ask Luca.

ask.luca.co.in

ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

6000 ശാസ്ത്രപദങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണവും അടങ്ങുന്ന നിഘണ്ടു

words.luca.co.in