ലൂക്കയോട് ചോദിക്കാം

നമുക്ക് ചുറ്റും നിരവധി പ്രതിഭാസങ്ങളുണ്ട്. അവ എങ്ങിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എങ്ങിനെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയലാണ് ശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനം. ഇതിനായി വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചോദ്യോത്തര പദ്ധതി ഇവിടെ ആരംഭിക്കയാണ്.

shape shape
ഇന്നത്തെ ചോദ്യം.

കിണറിലെ വെളളം പായൽ പിടിക്കാതിരിക്കുന്നതു എന്തുകൊണ്ട്?

ചോദ്യം കാണുക

shape
ചോദ്യങ്ങൾ

പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ

അടുത്തകാലത്തായി ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും.

പുരാണത്തിലെ ദശാവതാരകഥ പ്രാചീനകാലത്തുതന്നെ ഭാരതീയർക്ക് പരിണാമസിദ്ധാന്തം അറിയാമായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണോ ?

ഉത്തരം വായിക്കുക

മയിലിന്റെ പരിണാമം ഏത് ജീവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?

ഉത്തരം വായിക്കുക

തിമിംഗലങ്ങളുടെ പൂർവ്വികരെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം വായിക്കുക

മൂത്ര ചികിത്സ- ഫലപ്രദമാണോ ?, പുരാതന കാലം മുതൽക്ക് വിവിധ ചികിത്സക്കായ് മൂത്രം ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ?, മൂത്രത്തിൽ പുതിയ പുതിയ തൻമാത്രകളും ഘടകങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അവ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പുതിയ പാത തുറക്കുന്നതല്ലേ?, ഈയടുത്ത് മനുഷ്യ മലം ചികിത്സയുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചല്ലോ?

ഉത്തരം വായിക്കുക

കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ചേർന്ന ജൈവവസ്തു ക്കൾ മിക്കതും അതിവേഗം ജീർണിക്കുന്നവയാണ്. എന്നാൽ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും അടങ്ങിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ദീർഘകാലം അതേപടി മണ്ണിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്

ഉത്തരം വായിക്കുക

അനു ബി കരിങ്ങന്നൂർ (റിസർച്ച് ഫെലോ, നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ) ഉത്തരമെഴുതുന്നു

ഉത്തരം വായിക്കുക

shape
ചോദ്യങ്ങൾ

തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളു ഉത്തരങ്ങളും

ശുദ്ധജലത്തിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ?


ശുദ്ധജലത്തിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ?

ഉത്തരം വായിക്കുക

ലൂക്ക

ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ

ലൂക്കയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ

ലൂക്ക

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ശാസ്ത്ര വെബ്സൈറ്റാണ് ലൂക്ക.

luca.co.in

ലൂക്ക ക്വിസ്

വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിവരങ്ങളെ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ക്വിസ്സാണിത്.

quiz.luca.co.in

ആസ്ക് ലൂക്ക

ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഉത്തരങ്ങൾ തേടാനുമുള്ള ഓപ്പൺ ആക്‌സസ് ശേഖരമാണ് Ask Luca.

ask.luca.co.in

ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

6000 ശാസ്ത്രപദങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണവും അടങ്ങുന്ന നിഘണ്ടു

words.luca.co.in