ലൂക്കയോട് ചോദിക്കാം

നമുക്ക് ചുറ്റും നിരവധി പ്രതിഭാസങ്ങളുണ്ട്. അവ എങ്ങിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എങ്ങിനെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയലാണ് ശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനം. ഇതിനായി വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചോദ്യോത്തര പദ്ധതി ഇവിടെ ആരംഭിക്കയാണ്.

shape shape
ഇന്നത്തെ ചോദ്യം.

വളരെ ഉയർന്ന താപനിലകളും (ഉദ: സൂര്യന്റെ) വളരെ താഴ്ന്ന താപനിലകളും (ഉദ: കേവല പുജ്യത്തിനടുത്ത്) എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായി അളക്കുന്നത്?

ചോദ്യം കാണുക

shape
ചോദ്യങ്ങൾ

പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ

അടുത്തകാലത്തായി ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും.

അങ്ങനെ ചില വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ കണ്ടു.

ഉത്തരം വായിക്കുക

നീർപക്ഷികൾ കൂട്കെട്ടുന്നതും ചേക്കിരിക്കുന്നതും നല്ല തിരക്കുള്ള പട്ടങ്ങളുടെ റോഡരികിലുള്ള മരങ്ങളിലാണ്. എന്നാൽ ധാരാളം മരങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലല്ല. എന്തുകൊണ്ട്

ഉത്തരം വായിക്കുക

പപ്പടം പായസത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പൊടിച്ചു ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ത്കൊണ്ട് ?

ഉത്തരം വായിക്കുക

നല്ല തണുത്തവെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചാൽ കൈവെള്ളയിലെയും കാലിന്റെ അടിയലെയും ചർമം നന്നായി ചുളിയും. എന്തുകൊണ്ട്?

ഉത്തരം വായിക്കുക

സസ്തനിയാണെങ്കിൽ ഡോൾഫിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുലയൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ?

ഉത്തരം വായിക്കുക

ചിലരെ കൊതുക് കൂടുതല്‍ കടിക്കുന്നതെന്ത് കൊണ്ടാണ് ?

ഉത്തരം വായിക്കുക

shape
ചോദ്യങ്ങൾ

തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളു ഉത്തരങ്ങളും

ലൂക്ക

ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ

ലൂക്കയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ

ലൂക്ക

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ശാസ്ത്ര വെബ്സൈറ്റാണ് ലൂക്ക.

luca.co.in

ലൂക്ക ക്വിസ്

വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിവരങ്ങളെ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ക്വിസ്സാണിത്.

quiz.luca.co.in

ആസ്ക് ലൂക്ക

ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഉത്തരങ്ങൾ തേടാനുമുള്ള ഓപ്പൺ ആക്‌സസ് ശേഖരമാണ് Ask Luca.

ask.luca.co.in

ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

6000 ശാസ്ത്രപദങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണവും അടങ്ങുന്ന നിഘണ്ടു

words.luca.co.in